بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

بزرگان معماری

b o z o r g a n e m e m a r i . b l o g . i r

۴ مطلب با موضوع «............معماران خارجی :: .........ب پ ت ث» ثبت شده است

۰۹
مهر
۹۴

Peter Eisenman

پیتر آیزنمن


... معماری امروز ما باید منعکس کننده شرایت ذهنی و زیستی ما باشد و آنچه که در معماری امروز ما مورد غفلت قرار گرفته بخشی از زندگی ما است ...

۰۷
مهر
۹۴

paul rudolph

پل رودولف۰۷
مهر
۹۴

Peter Behrens

پیتر بهرنس۰۶
مهر
۹۴
bernard chumy
برنارد چومی

... معماری شبیه چهره ای نقاب پوش می ماند که نمی توان به راحتی نقاب را پس زد. همواره مخفی است در پس طرح ها، دریافت ها، عادت ها و قید و بندهای فنی، اما همین دشواری در پس زدن نقاب معماری است که آن را این همه خواستنی می‏کند. این‏ نقاب‏زدایی لذت‏ معماری است ...

پشتیبانی